fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
INDIVIDUALNA SVETOVANJA

Izvedba raziskav

Izvedba raziskav
Redna analiza stanja na različnih področjih delovne organizacije lahko izpostavi probleme, ki zavirajo napredek in uspeh. Prav tako je začetna analiza stanja ključni korak pri načrtovanju novih aktivnosti, hkrati pa lahko po določenem obdobju s pomočjo analize začetnega stanja evalviramo učinke vpeljanih aktivnosti.

Izvajamo tako kvantitativne kot tudi kvalitativne raziskave. Kvantitativne raziskave temeljijo na zbiranju številčnih podatkov, ki jih analiziramo s pomočjo statističnih metod. Za zbiranje podatkov običajno uporabljamo vprašalnike. Kadar želimo pridobiti obsežnejše podatke in globlji uvid v določeno področje, se poslužimo kvalitativnih metod raziskovanja, kot so na primer fokusne skupine, intervjuji, opazovanje. Ali se bomo odločili za kvalitativni ali kvantitativni pristop je odvisno predvsem od namena raziskave, torej kaj bi želeli ugotoviti s pomočjo raziskave. Včasih se uporablja tudi kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega pristopa.
 • VSEBINA

Za vas izvajamo kvantitativne in kvalitativne raziskave, ki vključujejo:

 • izdelavo načrta in protokola raziskave v sodelovanju z naročnikom – opredelitev namena in metode (udeleženci, pripomočki, postopek) itd.,
 • izdelavo pripomočkov za zbiranje podatkov (npr. spletna anketa, vprašanja za polstrukturirani intervju, check-lista za opazovanje itd.),
 • zbiranje podatkov v skladu z načeli zasebnosti in zaupnosti,
 • analizo zbranih podatkov in
 • pripravo strokovnega poročila z rezultati raziskave in interpretacijo le-teh.

Z raziskavo lahko na primer ugotavljamo:

  • organizacijsko kulturo,
  • organizacijsko klimo,
  • delovanje in uspešnost timov,
  • stanje na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. vzroki za absentizem, prisotnost prezentizma, psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu, stres in zgorevanje, življenjski slog zaposlenih itd.),
  • zadovoljstvo strank in
  • drugo.
ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja