fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
OSEBNA RAST

IVC = Individualni Vodstveni Coaching

Za vas smo pripravili vrhunski individualni vodstveni coaching program, ki vključuje različne vsebinske module, ki jih bomo dogovorili po zaključenem uvodnem coachingu. Le ti so namenjeni za potrebe in izzive sodobnega vodenja.
 • VSEBINA
 • REZULTAT

UVODNI COACHING Z OSEBNIM RAZGOVOROM PO DILTSOVI METODI IN DOLOČITVIJO M.B.T.I.O. PROFILA VODJE

Uvodni coaching predstavlja pomembno izhodišče za vse nadaljnje coachinge in je namenjen temeljitemu spoznavanju klienta in coacha. S preizkusom/testiranjem vodij ne merimo zgolj motivacije za vodenje, pač pa se osredotočamo na prave sposobnosti oz. vodstvene kompetence in njihove vrednote. Zanimajo nas pravilni načini razmišljanja, delovanja in obnašanja v raznih situacijah, sposobnost vplivanja na situacije in ljudi ter tudi vodstveni stil oz. naravnanost.

Testiranje zajema:

 • izvedbo ocene/testiranja vodstvenih sposobnosti, osebnostnih lastnosti (čustvena stabilnost, ekstravertiranost, vztrajnost, sodelovanje, natančnost itd.),
 • uporabe vodstvenih veščin in prevladujočega stila vodenja
 • pripravo poročila s komentarji in priporočili za klienta.

Postopek dela:

1. osebni razgovor z vodjem po Diltsovi metodi, s pomočjo katere pri vodji ugotavljamo razvitost različnih ravni (poslanstvo – identiteta – vrednote – prepričanja – strategije – vedenje – okolje) in njihovo skladnost s poslanstvom, cilji in pričakovanji podjetja.

2. testiranje na podlagi Myers-Briggsovega tipološkega indikatorja osebnosti vodje (M.B.T.I.O.), s katerim ugotovimo prevladujoči psihološki tip posameznega vodje in njegovo skladnost z idealnim osebnostnim profilom vodje. Vprašalnik se rešuje cca. 15 minut na sedežu podjetja. Vrednotenje in razlago rezultatov pripravimo skupaj s poročilom in priporočili.

3. OPCIJA: na željo klienta lahko opcijsko izvedemo osebnostni test za merjenje strukture osebnosti po modelu “Velikih pet” – BFQ. Vprašalnik temelji na upoštevanju klasičnih kvalifikacij 5 faktorjev osebnosti in njihovih poddimenzij in vključitvi dodatne lestvice socialne zaželenosti odgovorov (L lestvica ali lestvica iskrenosti). 5 velikih je dobilo ime ENERGIJA (poddimenziji aktivnost in dominantnost), SPREJEMLJIVOST (poddimenziji sodelovanje in prijaznost), VESTNOST (poddimenziji natačnost in vztrajnost), ČUSTVENA STABILNOST (poddimenziji kontrola čustev in kontrola impulzov) in ODPRTOST (poddimenziji odprtost za kulturo in odprtost za izkušnje). Vrednotenje in razlago rezultatov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije). Le-ta pripravi tudi strokovno poročilo z rezultati osebnostnega testiranja. Izvedba traja okoli 30 minut, klient izpolnijo vprašalnik na sedežu podjetja.

 • usvojili boste načine in vzvode, kako lahko krepite lastno integriteto kot vodja,
 • izognili se boste tipičnim pastem vodenja in posledično postali boljši vodja,
 • spoznali boste pomen, različne vrste in hierarhijo vrednot v poslovnem in osebnem življenju in ocenil skladnost ciljev in vrednot vodij in sodelavcev,
 • določili boste svoj prevladujoči vedenjski stil na podlagi vrednot in poiskali načine, kako lahko na podlagi tega prilagodite vaš način  komunikacije z vašimi sodelavci,
 • izboljšali oz. usvojili boste učinkovito tehniko podajanja povratne informacije (feedbacka) in posledično izboljšali profesionalnost in kakovost vodenja,
 • na podlagi zavedanja lastnih priganjalcev boste lahko spremenili način podajanja feedbacka in posledično povečali svojo učinkovitost vedenja,
 • izboljšati komunikacijske veščine in tehnike, ki povečujejo učinkovitost komunikacije s sodelavci in povečati povezanosti med oddelki (timski duh).
BOJAN TR

PREDSTAVITEV TRENERJABojan Krajnc

ima več kot 17 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Je predavatelj in nosilec na Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo pa sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

Za vas bomo pripravili:

 • delovne materiale in gradiva za udeleženca
 • TOP priporočila za vodenje + poročilo po vsakem zaključenem modulu
 • mini priročnike in motivacijske kartice
 • usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe
 • motivacijske kontakte s trenerjem preko e-maila in telefona
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja